Disclaimer

Toegang tot de website

Het gebruik van de Website houdt automatisch de aanvaarding in van de voorwaarden vervat in deze Disclaimer in de versie gepubliceerd door Speculaasje Heyns BVBA op het ogenblik dat de gebruiker gebruik maakt van de Website. Bijgevolg dient de gebruiker de Disclaimer aandachtig te lezen iedere maal hij zich voorneemt de Website te gebruiken, aangezien de Disclaimer intussen gewijzigd kan zijn.

Bescherming van de privacy

Het beleid omtrent de eerbiediging van de persoonsgegevens wordt toegelicht in de privacy policy.

Doeleinde van de website

De informatie op deze Website wordt ter beschikking gesteld aan de gebruikers voor informatieve en commerciële doeleinden.

Inhoud, werking en beschikbaarheid van de Website

Speculaasje Heyns BVBA zal alles in het werk stellen om regelmatig de informatie die op de Website beschikbaar is, te controleren en up to date te houden. Ondanks deze inspanningen kunnen er onjuistheden opduiken in de informatie die ter beschikking wordt gesteld. Speculaasje Heyns BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een drukfout of enige andere fout of onnauwkeurigheid in de inhoud. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op de Website ter beschikking wordt gesteld of indien u vragen wenst te stellen, kunt u Speculaasje Heyns BVBA contacteren via de pagina Contact. Ondanks de inspanningen die Speculaasje Heyns BVBA hiertoe levert, kan het niet garanderen dat er geen virus of ander element in de inhoud van de Website voorkomt die tot wijzigingen in uw computersysteem kunnen leiden of in de elektronische documenten en opgeslagen bestanden op uw computersysteem. Speculaasje Heyns BVBA staat niet in voor de wettigheid, betrouwbaarheid of het nut van de inhoud beschikbaar op de Website. De inhoud van de Website kan door Speculaasje Heyns BVBA op ieder ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige voorafgaande waarschuwing of mededeling.

Intellectuele eigendom

De Website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten. De teksten, foto's, tekeningen, videobeelden, illustraties, logo's, slogans en andere elementen die op de Website zijn afgebeeld, worden beschermd door het auteursrecht. Alle logo's, handelsnamen, bedrijfsnamen of merknamen vermeld op de Website, zijn beschermd als handelsnaam en/of als geregistreerde merk. [Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik, wijziging of verspreiding van het geheel of een gedeelte van de Website, onder welke vorm en met welk middelen ook, is strikt verboden tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Speculaasje Heyns BVBA. OF Speculaasje Heyns BVBA laat de gebruiker toe de gegevens van de Website te kopiëren, af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat dit gebeurt voor privé-doeleinden, niet ten lucratieve titel en mits duidelijk vermelding van de bron (url van de Website) en naam (Speculaasje Heyns BVBA). Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik, wijziging of verspreiding van het geheel of een gedeelte van de Website, onder welke vorm en met welk middelen ook voor commerciële doeleinden is verboden.

Linken naar de Website

Andere sites kunnen vrij linken naar de Website van Speculaasje Heyns BVBA. De link dient te worden geled naar de homepage van de Website op volgende URL www.speculaasjeheyns.be. De link dient zodanig gelegd dat de gebruiker direct naar de Website wordt gelinkt en dat de Website in een nieuw venster van de webbrowser geopend wordt. Deep linking is verboden. Het creëren van een link naar de Website dient te worden meegedeeld aan de beheerder van de Website.

Links naar websites van derden

Deze Website kan links bevatten naar websites van derden. Deze links hebben als enig doel de gebruikers de toegang tot informatie op het internet te vergemakkelijken. Speculaasje Heyns BVBA oefent geen enkele controle uit over de websites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud, werking, beschikbaarheid, kwaliteit, wettigheid, betrouwbaarheid van de websites van derden en links die deze websites naar andere websites leggen.

Aansprakelijkheid

Speculaasje Heyns BVBA biedt geen garantie omtrent de beschikbaarheid en werking van de Website. Speculaasje Heyns BVBA behoudt zich het recht voor om ten alle tijden de Website te wijzigen of tijdelijk of permanent te schorsen, zonder voorafgaande kennisgeving of zonder recht op enige schadevergoeding. Speculaasje Heyns BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, directe en indirecte, voortvloeiend uit het gebruik of de niet beschikbaarheid van de Website en in het algemeen voor elke gebeurtenis die verband houdt met de Website en/of elke website van derden.

Vrijwaring van de rechten van Speculaasje Heyns BVBA

Bepaalde zones van de Website kunnen worden voorbehouden en verbonden aan toegangsmodaliteiten. In geval van niet-geautoriseerde poging om toegang te krijgen tot dat gedeelte van de Website, kan Speculaasje Heyns BVBA alle wettelijke middelen gebruiken om de integriteit van de Website te handhaven en dit in samenwerking met de bevoegde gerechtelijke autoriteiten en politiediensten. Alle gebruikers van de Website veroplichten zich ertoe de Website overeenkomstig het recht en deze Disclaimer te gebruiken. Speculaasje Heyns BVBA besteed bijzondere aandacht aan de vrijwaring van haar intellectuele eigendomsrechten. Speculaasje Heyns BVBA behoudt zich het recht voor alle gepaste maatregelen te nemen om de aantasting van haar rechten te vermijden of te beëindigen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd ingevolge die maatregelen. Elke inbreuk zal bovendien burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke rechtsvordering met zich meebrengen.

Duur en beëindiging

Het verlenen van toegang tot de Website is in principe van onbepaalde duur. Speculaasje Heyns BVBA kan niettemin de toegang tot de Website en/of enige diensten die hierop aangeboden worden op elk moment beëindigen of opschorten zonder enige waarschuwing, noch mededeling.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De toegang tot en het gebruik van de Website worden beheerst door het Belgische recht. Elke betwisting of verordening betreffende de toegang tot of het gebruik van de Website, behoort tot de exclusieve bevoegd van de Hoven en Rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de ligging van de maatschappelijke zetel van Speculaasje Heyns BVBA , nl. Turnhout.

Verantwoordelijke Website

U kan met de verantwoordelijke van de Website contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@speculaasjeheyns.be of door te schrijven naar Speculaasje Heyns BVBA, Bovenrij 50, 2200 Herentals.

Copyrightinformatie

Copyright © Speculaasje Heyns BVBA Alle rechten voorbehouden. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend zijn voorbehouden.